تنها سایت رسم شجره نامه خانوداگی آنلاین در کشور
جهش های ژنی عامل اصلی بیماری های ژنتیکی در ازدواج های فامیلی می باشد
تمامی پزشکان در هر تخصصی می توانند جهت بررسی علل ژنتیکی یک اختلال تقاضای آزمایش ژنتیک بدهند
برای بررسی علل ژنتیکی هر نوع اختلالی انجام آزمایش ژنتیک می تواند کمک کننده باشد
نتیجه آزمایش ژنتیک را حتما باید پزشک متخصص مربوطه که تقاضای تست ژنتیک را داده ببیند و نظر خود را به متخصص ژنتیک ارائه دهد
مشاوره ژنتیک بهترین هدیه به فرزندان خود
شجره نامه خانوادگی مهمترین سند رسمی ژنتیکی برای نسل های آینده
متخصص ژنتیک فقط جنبه تشخیصی بیماری را برعهده دارد و جنبه درمانی در صلاحیت پزشک متخصص مربوطه می باشد
انجام مشاوره ژنتیک تضمین کننده 100% سلامت جنین و فرزندان نمی باشد و فقط خطرات احتمالی را پیش بینی می کند
ارائه توصیه ها و آزمایشات لازم بعد از رسم شجره نامه خانوادگی مشخص می شود
بهترین زمان انجام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج یا قبل از بارداری است
بهترین زمان انجام آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج یا قبل از بارداری می باشد
در هر جای دنیا بصورت آنلاین می توانید با مشاوره ژنتیک پایش در ارتباط باشید

پیگیری فرم شجره نامه

پولیپوزMYH :

در یک مطالعه وسیعی که اخیراً انجام گرفته است در تقریباً 20% از موارد پولیپوز خانوادگی ، وراثت غالب و نیز شواهدی مبنی بر رخداد یک جهش در ژن APC ، مشاهده نشده است . از بین این خانواده ها ، بیش از 20درصد آنها جهش هایی در ژن MYH داشته و مبتلایان هتروزیگوس های مرکب بوده اند . برخلاف دیگر وضعیت های پولیپوز، پولیپوز MYH یک صفت مغلوب اتوزومی است و از این به شکل برجسته یی مشاوره ژنتیک و نیز به غربالگری در خانواده ی گسترده تر را تحت تأثیر قرار می دهد . ژن ، در نوار کروموزومی 1p33 واقع است . که با mutY در کلی باسیل هومولوژی دارد . ترمیم جفت شدگی ناجور باکتریایی همراه با mutM به منظور تصحیح جفت شدگی های ناجور A/G و A/C عمل می کند . در بررسی های انجام گرفته روی تومورها ، افزایشی در جایگزینی های ناهم جنسG:C به T:A مشاهده شده است . بنابراین ، جهش هایی که به شکل مؤثر ژن MYH را از کار می اندازد . به نواقصی در مسیر ترمیم بیرون سازی بازی [ رویکردی از ترمیم DNA که در آن آسیب های وارده به DNA از راه برون سازی یک ناحیه پلی نوکلئوتیدی و سنتز دوباره آن ناحیه با ردیف بازی درست ترمیم می شود ] منجر می شوند . این رخداد با آنکه شکلی از ترمیم جفت شدگی ناجور DNA است ، اما به شکل غیرمعمول ، از الگوی وراثتی مغلوب اتوزومی پیروی می کند .